Media o mnie

Kursy cieszą się popularnością

Już niedługo w urzędzie, są­dzie i innych instytucjach pu­blicznych będzie musiał być tłumacz języka migowego, który pomoże załatwić sprawy oso­bom korzystającym z takiej for­my komunikowania się. Kursy tego języka cieszą się dużą po­pularnością, nie tylko w regionie jeleniogórskim, ale także na Zie­mi Łużyckiej.

W Zgorzelcu i w Bogatyni wzięło w nich udział po około 40 osób. Tłumacz i wykładowca polskiego języka migowego Ol­gierd Kosiba twierdzi, że chęt­nych do nauki nie brakuje:

-Kursy trwały od marca do czerwca, we wrześniu ruszamy z kolejnymi. Cieszę się, że są tak popularne, a ludzie chcą poma­gać innym.

W większości miast koszt kursów pokrywany jest przez samorządy, które w przyszłości także będą musiały zatrudnić tłumacza. Niektórzy burmistrzo­wie już wyrazili taką chęć. Wy­jątkiem była tylko Bogatynia, gdzie kursanci zapłacili z wła­snej kieszeni po 500 złotych.

Ustawa o języku migowym ma służyć wyrównywaniu szans oraz włączeniu w główny nurt życia osób niesłyszących i nie­dosłyszących. Będą mogły ko­rzystać z usług tłumacza języka migowego, a ich najbliżsi mieli zapewnioną możliwość nauki tego języka.

Jeśli jakaś instytucja czy urząd nie zatrudni tłumacza, osoba niesłysząca będzie mogła sama go wybrać, bez względu na koszty. Urząd zostanie zobowią­zany do ich pokrycia.

W regionie jeleniogórskim od 2006 roku kursy języka mi­gowego ukończyło około 200 osób. Lista tłumaczy z certyfi­katem znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jeśli zaj­dzie potrzeba skorzystania z ich pomocy, należy zadzwonić pod numer (0-75) 75-242-54,
Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba